dimarts, 11 de maig de 2010

Matriculació Curs 2010-11

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Cal dur una fotocòpia de la següent documentació:
- CARNET DE VACUNES de l’alumne/a.
- TRES FOTOGRAFIES CARNET de l’alumne/a.
- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA GUARDA I CUSTÒDIA JUDICIAL, si s'escau.

Cal omplir els fulls següents que us facilitem a l'escola:
Podreu recollir el sobre, al vostre nom, a la secretaria del centre de 8:30 a 14h a partir del dia 1 de juny de 2010.
- FITXA DE DADES BÀSIQUES DE L’ALUMNE/A
- FULL D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE DE L'ALUMNE/A
- FULL DEL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL PER ALUMNES AMB GERMANS A PRIMÀRIA.
- FULL D'AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE L'INFANT
- FITXA D'ENTREVISTA INICIAL - P-3.
- FULL D'OPCIONS DE FORMACIÓ RELIGIOSA
- FULL D'INSCRIPCIÓ DE MENJADOR, si s'escau.

DATES:
Publicació dels alumnes admesos: 9 d'abril
Recollida de formularis a secretaria: 1 de juny al 11 de juny
Matriculació: del 7 al 11 de juny.

HORARI de MATRICULACIÓ:

De dilluns a divendres de 9 a 10:30h.

LLOC:
Despatx de secretaria de l'escola.