divendres, 18 de setembre de 2009

dijous, 17 de setembre de 2009

Normativa d'entrades i sordides de l'escola

Entrada servei d’acollida matí: de 8 a 8.30h.
La porta romandrà tancada i serà oberta pel conserge. Podeu acompanyar als alumnes de primària fins al vestíbul i als alumnes de parvulari fins les aules de P3.


Entrada alumnes de primària: 8.30h.
La porta de l’escola s’obrirà a les 8.30h. i romandrà oberta durant 7 minuts. Després d’aquest temps prudencial es tancarà fins les 9h. Us demanem la màxima puntualitat.

Els/les alumnes de 1r a 6è han d’entrar sols a l’escola a partir de la porta del carrer. Per tant, us demanem que no els acompanyeu a la filera. Els/les mestres ja els estan esperant. En el cas d’haver de donar un missatge a algun/a professor/a, heu de fer servir l’agenda (a partir de 3r) o bé una nota que els nens i les nenes els faran arribar. (També la podeu donar al conserge a la porta, indicant el nom i el curs del nen/a) Amb això ens ajudeu a fomentar l’autonomia dels vostres fills/es, ja que la seva educació és una tasca conjunta entre família i escola.

Entrada servei d’acollida pels alumnes de parvulari: 8.30h

Els nens i nenes de parvulari inscrits al servei d’acollida organitzat per l’AMPA i els alumnes de parvulari afectats per un horari d’inici diferent al dels seus germans/es seran acollits pels monitors/es a les aules d’Educació Infantil, fins a l’inici de les classes a les 9h. Els haureu d’acompanyar fins les aules de P3 per la porta de l’hort/sorral.

En cas que un alumne/a arribi tard, cal que truqueu al timbre i acompanyeu al vostre fill/a fins al vestíbul on el rebrà el conserge, en cap cas es permès pujar a les aules.


Entrada alumnes de parvulari: 9h.

La porta de l’escola s’obrirà a les 9h. Us demanem la màxima puntualitat. La porta romandrà oberta durant 7 minuts, passats els quals es tancarà. L’entrada dels acompanyants dels alumnes de parvulari es farà per la banda de l’hort, directament a les aules. Us preguem que no interrompeu la marxa de la classe. En cas d’haver de donar un missatge a la tutora ho heu de fer per escrit.

En cas que arribeu més tard d’aquesta hora, cal que truqueu al timbre i acompanyeu el vostre fill/a fins el vestíbul on el rebrà el conserge, en cap cas es permès acompanyar-los fins l’aula.


Sortides de parvulari:

Les sortides de parvulari són a les 12.30h. i 16.30h. Heu d’anar a buscar els nens i nenes a les aules respectives.

Al migdia, l’alumnat de parvulari, que no es usuari del servei de menjador, afectat per un horari d’acabament diferent al dels seus germans/es de Primària romandrà, amb els seu monitor/a, a l’aula de P3-A on l’haureu de recollir.


Sortides de primària:

La sortida de primària a les 13h es farà al porxo.

La sortida de primària a les 16:30h es farà de la següent manera: als alumnes de Cicle Inicial els haureu de recollir a la cistella de bàsquet i el lloc de recollida de l’alumnat de Cicle Mig i Superior serà al banc de fusta. Per tal de portar un màxim control, les famílies cal que aviseu al mestre/a en el moment que recolliu el vostre fill/a.

Recordeu que les 16.37h., als nens i nenes que no hagin estat recollits per un familiar, els portarem a la ludoteca i caldrà pagar el servei.

Quan un alumne/a hagi de marxar sol de l’escola cap a casa, al migdia o a la tarda, cal que el pare o mare signi l’autorització que li serà lliurada pel tutor/a.

Si algun infant ha de marxar de l’escola durant l’horari lectiu, per anar al metge o altres causes, cal que ho comuniqui a través d’una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor, indicant l’ hora en que els pares vindran a buscar-lo. No es permet la sortida d’alumnes sols dins l’horari lectiu.

Us demanem que sigueu rigorosos amb la puntualitat i el compliment de la normativa, d’aquesta manera afavorim l’adquisició d’hàbits de responsabilitat i exigència.

PER MOTIUS DE SEGURETAT, NO S'OBRIRÀ LA PORTA D'ACCÉS AL CENTRE DE 10:25 A 11:05.

dilluns, 14 de setembre de 2009

Ajuts per a l’adquisició de llibres de text

Benvolguts/des famílies,

Us informem que és obert el període per demanar els Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per Educació primària pel curs 2009-10.

Podeu recollir la sol•licitud a la consergeria del centre o baixar-la d’internet de la pàgina www.gencat.cat. Cal presentar-la a la secretaria.

Termini de presentació de sol•licituds: fins al 30 de setembre de 2009.

Destinataris
Poden sol•licitar aquests ajuts:
• les famílies de l'alumnat que ja va obtenir un ajut en la convocatòria del curs 2008-2009 (si no es canvia de nivel educatiu) i
• les famílies de l'alumnat la renda* de les quals l'any 2008 no hagi superat els següents llindars màxims:
o famílies d'1 membre: 9.320,00 euros
o famílies de 2 membres: 15.181,00 euros
o famílies de 3 membres: 19.937,00 euros
o famílies de 4 membres: 23.648,00 euros
o famílies de 5 membres: 26.835,00 euros
o famílies de 6 membres: 29.913,00 euros
o famílies de 7 membres: 32.822,00 euros
o famílies de 8 membres: 35.717,00 euros
o a partir del vuitè membre, cal afegir 2.868,00 euros per cada nou membre computable.

* El Departament d'Educació calcula la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2008 de cada un dels membres computables de la família.

Documentació
La sol•licitud s'ha de presentar acompanyada de:
• una fotocòpia del NIF o el NIE de la persona sol•licitant i de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys,
• una fotocòpia del document de l'entitat bancària
• on constin les dades del compte on es vol percebre la beca (amb el nom de les persones titulars i cotitulars, entre els quals hi ha d'haver el o la sol•licitant de l'ajut),
• si és el cas, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol•licitant a una família nombrosa,
• justificants de la despesa feta en la compra dels llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.

Per obtenir informació sobre l'estat de tramitació, adreceu-vos als serveis territorials del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) o a la Consulta de beques.

La resolució de la convocatòria es publicarà als taulers d'anuncis del CEB, els serveis centrals i els serveis territorials del Departament d'Educació. Es consideraran desestimades les sol•licituds no resoltes en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini per presentar les sol•licituds.

Informació a les famílies sobre les mesures de prevenció del virus de la grip A

Us fem arribar la circular que el Departament d'Educació ha elaborat amb l’objectiu d’informar-vos sobre les mesures de prevenció del virus de la grip A:

Arran del grau de propagació mundial, iniciem el curs escolar en situació de pandèmia.

Segons informa el Departament de Salut, el quadre clínic de la grip A es manifesta de forma lleu en la majoria de casos i la situació actual de la malaltia dins la nostra comunitat no justifica mesures extraordinàries. Tot i així, cal planificar mesures específiques per prevenir-ne la transmissió.

El virus de la grip A es transmet de la mateixa manera que el virus de la grip estacional i, per mitigar-ne l’avanç, cal tenir presents les recomanacions higienicosanitàries que el Departament de Salut difon mitjançant un díptic:
• rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó (abans de manipular aliments, abans i després d’anar al lavabo, després de canviar els bolquers i de rentar els infants petits, abans i després d’atendre una persona que s’ha constipat, després d’esternudar o tossir, després de manipular qualsevol objecte o material que pugui estar brut i després d’atendre la ferida d’una persona),
• utilitzar mocadors de paper d’un sol ús i llençar-los a la paperera,
• tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús quan es tus o es fa un esternut i
• ventilar bé els espais tancats.

La simptomatologia compatible amb la grip A és febre igual o superior a 38°C i símptomes d’infecció respiratòria aguda (tos, dificultat respiratòria, mal de cap, augment de la secreció nasal, mal de coll, dolors musculars i malestar general), que poden anar acompanyats de diarrea i vòmits.

D’acord amb les recomanacions que han elaborat els departaments de Salut i d’Educació, en el nostre centre es duran a terme les següents mesures de prevenció:

1. Instruccions per a les famílies
• Tots els infants han de portar mocadors de paper d’un sol ús
• Els infants de primer i segon cicle d’educació infantil han de quedar-se a casa, com a mínim, 7 dies des de l’aparició dels primers símptomes i fins almenys 24 hores després que desapareguin
• La resta de l’alumnat ha de quedar-se a casa fins almenys 24 hores després de la desaparició de la febre.
• Quan rebeu la notificació que s’ha detectat un cas a la classe del vostre fill o filla, cal que vigileu que ell o ella no presenti cap símptoma; en cas contrari, heu d’evitar que vagi a l’escola i us heu de posar en contacte amb el seu metge o metgessa.
• En cas de dubte o per fer consultes, truqueu a Sanitat Respon (902 111 444) o consulteu la pàgina web http://www.gencat.cat/salut.

2. Mesures generals
• Informarem l’alumnat sobre els aspectes més rellevats de la grip A i les mesures de prevenció que cal adoptar.
• Explicarem a l’alumnat la importància de no compartir gots, coberts, joguines, raspalls de dents, etc.
• Suprimirem les tovalloles dels lavabos, perquè cal eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús.
• Posarem bosses de plàstic a totes les papereres.
• Netejarem i desinfectarem regularment les superfícies que l’alumnat utilitza amb freqüència (taules, llapis, teclats d’ordinador, ratolins, manetes de porta, joguines, etc.)
• Quan a la classe del vostre fill o filla es confirmi un cas, us n’informarem per tal que pugueu estar alerta.
• Quan detectem que hi ha un infant que té símptomes compatibles amb la grip A, avisarem la família perquè el passi a buscar i li recomanarem que el porti al seu centre de salut. Mentre sigui en el centre educatiu se’l mantindrà aïllat.
• En el cas que a l’escola hi hagi una falta d’assistència superior a l’habitual, seguirem les recomanacions de control que decideixin conjuntament les àrees bàsiques de salut (ABS), els sectors i les regions sanitàries, i les unitats de vigilància epidemiològia (UVE).
• No es recomana als infants ni al personal que hagi estat en contacte amb possibles casos de grip A fer quarentena.
• En cas de dubte o per fer consultes, truqueu a Sanitat Respon (902 111 444) o consulteu la pàgina web http://www.gencat.cat/salut.

3. Mesures per infants amb factors de risc
La infecció pel virus de la grip A pot comportar complicacions als infants que pateixen malalties cròniques com ara asma, diabetis, cardiopaties, metabolopaties o neuropaties. En aquests casos convé prendre les mesures següents:

  • Aquests infants han de portar mocadors de paper d’un sol ús; quan tussin o esternudin s’han de tapar el nas i la boca amb el mocador i després l’han de llençar a la paperera i s’han de rentar les mans.
  • S’han de rentar les mans com a mínim durant 20 segons amb aigua i sabó
  • Cal eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús.
  • Convé evitar que l’infant estigui a prop de persones que poden estar infectades per la grip.
  • S’han de netejar i desinfectar totes les superfícies que l’infant toca amb freqüència.
  • Es recomanable que, en el cas que hi hagi casos de grip a la classe, els familiars dels infants de risc ho comuniquin al seu metge.
  • Si durant la jornada escolar detectem que algun infant amb factors de risc té algun símptoma compatible amb la grip, ens posarem en contacte amb la seva família.

4. Vacunació
D’acord amb les mesures acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) els primers grups de l’àmbit escolar que es vacunaran contra la grip A són:
  • les dones embarassades i les persones que tenen una patologia crònica i una edat igual o superior a 6 mesos.S’inclouen en aquest grup persones que pateixen patologies cardiovasculars (excepte hipertensió arterial), patologies respiratòries com ara asma, diabetis, insuficiència renal moderada o greu, hemoglobinopaties i anèmies moderades o greus, asplènia, una malaltia hepàtica crònica avançada, malalties neuromusculars greus, immunosupressió i obesitat mòrbida (IMC ≥ 40), i també les persones que reben quimioteràpia i les menors de 18 anys sotmeses a un tractament prolongat d’àcid acetilsalicílic.
Pel que fa a la resta de grups, es valorarà la conveniència de vacunar-los segons l’evolució de la pandèmia.

dimecres, 9 de setembre de 2009