dilluns, 16 de març de 2009

Imprès de sol.licitud

El període per presentar l'imprès i la documentació és del 23 de març al 3 d'abril de 2009. Si envieu la sol·licitud per Internet, el termini s'acaba a les 24 h del 2 d'abril.

Podeu trobar l'imprès de sol·licitud Aquí

Podeu presentar l'imprès de sol·licitud de dues maneres:

1. Emplenar-lo a mà o emplenar-lo a l'ordinador i imprimir-lo. Un cop emplenat, l'heu de signar i dins el termini establert l'heu de portar acompanyat de la documentació necessària al centre demanat en primer lloc.

2. Emplenar-lo a l'ordinador i enviar-lo telemàticament. En aquest cas, obtindreu un resguard que heu d'imprimir i signar. Dins el termini establert l'heu de portar, acompanyat de la documentació necessària, al centre demanat en primer lloc. Tot i haver enviat la sol·licitud telemàticament, perquè sigui vàlida heu de portar aquest resguard i la documentació al centre.

Si presenteu més d'una sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre.

divendres, 13 de març de 2009

Documentació que s’ha de presentar en fer la preinscripció:

1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del llibre de família.
- Targeta Sanitària Individual de l'Alumne/a.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o del NIE si es tracta de persones estrangeres.


2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació: (si s’al·leguen)

Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/àris de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o del NIE.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

- S’entén que un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció;
- S’entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
- En el cas que per accedir a un centre públic s’al·legui que el/la germà/ana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic:
- Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges, en els quals s’indiqui expressament que l'alumne/a està diagnosticat/ada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

dilluns, 9 de març de 2009

Ordre de sol.licituds en aplicació dels criteris d’admissió:

a) En el cas de l'educació infantil, els ensenyaments obligatoris o el batxillerat, els criteris generals de prioritat:

1- Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
• Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts (Aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).

2- La proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora:
• Quan el domicili de la persona sol.licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
• En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol.licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
• Quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol.licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

3- La renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició legal de família nombrosa.
• Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

4 - La discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
• Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


b) Si escau, els criteris complementaris, d'acord amb el barem establert:

1- Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.

2- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol.licituds afectades es fa per sorteig públic, d'acord amb el procediment que estableixi el Departament d'Educació.

dilluns, 2 de març de 2009

Horari d'atenció secretària

Horari d’atenció per lliurar la documentació necessària per formalitzar la Preinscripció:L'imprès de preinscripció es pot descarregar aquí o passar a recollir a la consergeria de l'escola.