dimecres, 29 de juny de 2011

Informació ajuts alumnes amb NEE curs 2011-2012

S’ha publicat l’Ordre EDU/1748/2011, de 21 de juny, per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2011-2012 (BOE núm. 150, de 24 de juny de 2011).

Les sol·licituds s’han de tramitar per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació en l’adreça https://sede.educacion.gob.es en l’apartat corresponent.
Atès que és un requisit previ i per una única vegada, els/les sol·licitants s’han de donar d’alta a la seu electrònica del Ministeri d’Educació per omplir la sol·licitud de forma telemàtica.

Trobareu més informació sobre beques i ajuts a la pàgina web del Consorci d’Educació a l'apartat: → alumnat i famílies → ajuts, beques i subvencions → altres convocatòries → convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o Convocatòries del Ministeri d’Educació), a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.cat → ensenyament → beques).

No obstant això, si teniu qualsevol dubte al respecte, us podeu adreçar personalment a l’Àrea d’Escolarització del Consorci d’Educació, plaça d’Urquinaona, número 6, primera planta, en horari d'atenció al públic de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, o bé telefònicament al 93 551 10 00.

dilluns, 6 de juny de 2011

Informació nou horari escolar.

Benvolgudes famílies,

Divendres 3 de juny va sortir publicat al DOGC l’ordre per la qual s’estableix el calendari i horari per al proper curs escolar.

L’ordre indica que l’alumnat de Parvulari i de Primària farà un total de 5 hores lectives diàries. Fins ara l’alumnat de Primària en feia 6. Per tant cal reduir una hora diària de classe.

Les premisses que marca l’ordre per decidir l’horari són que de les 5 hores lectives de classe 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda i que l’horari lectiu no acabarà abans de les 16.00h. Així mateix, s’ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat, que asseguri el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat.
L’aprovació de l’horari i de les seves modificacions excepcionals per part del Consell Escolar s’ha de fer per consens i, si no és possible arribar-hi, s’ha d’aprovar amb el vot favorable d’un mínim de tres quartes parts dels membres assistents. Al Consell Escolar estan representats tots els sectors de la comunitat educativa: pares i mares, mestres, personal no docent, AMPA i administració pública.

Divendres 3 de juny el Consell Escolar es va reunir i tenint en compte les premisses que marca l’ordre del DOCG es va valorar: entrar al matí més tard, sortir més d’hora a la tarda o allargar el migdia, i després de veure la viabilitat, pros i contres de les següents opcions:

A) Matí de 9:30-13h i tarda de 15 a 16:30h
B) Matí de 9-12:30h i tarda de 14:30 a 16h
C) Matí de 9-12:30h i tarda de 15 a 16:30h

Es va optar majoritàriament per l’opció B que contempla fer com a màxim una hora i mitja a la tarda i mantenir el temps de dedicació que actualment té el menjador de Primària, 2 hores.
Dues hores i mitja per dinar és un temps desaprofitat i car. Mantenir un servei de monitoratge per entretenir els nens i nenes abans i/o després de dinar té un cost elevat. L’augment d’hores de monitoratge que comportaria ampliar mitja hora més als alumnes de Primària l’horari de menjador només es podria assumir reduint altre cop el nombre de monitors que disposem i/o la qualitat del servei. Aquest cost, ara per ara, no pot repercutir a les famílies donat que no es pot augmentar el preu del menjador segons la normativa vigent.

Aquesta reducció horària afectarà només als alumnes de Primària, els alumnes d’Educació Infantil continuaran fent 5 hores lectives com fins ara. Els mestres no veuen reduït el seu horari, continuaran treballant el mateix nombre d'hores de dedicació al centre.

Els punts que s’han valorat per a seleccionar aquest horari han estat:

L’horari escolar no pot estar sotmès als horaris de les famílies, cada una d’elles presenta unes necessitats diferents i és impossible poder acontentar tothom. Es per això que cal pensar en l’alumnat i en criteris pedagògics a l’hora de seleccionar un horari escolar.
Compactar al màxim l’horari lectiu permet que l’alumnat no hagi de passar obligatòriament tantes hores al centre i pugui disposar de més temps per jugar, activitats extraescolars i/o fer els deures.

D’altra banda, l’experiència dels darrers anys ens constata que des que l’estona de menjador de Primària es de 2 hores s’han reduït de manera dràstica els conflictes que sorgien entre els alumnes i això permet un millor desenvolupament de les sessions de la tarda.

L’ordre del DOGC introdueix com a novetat que les escoles programaran en horari no lectiu unes hores de suport personalitzat per a aquells alumnes que presenten mancances o retard d’aprenentatge i per a aquell alumnat amb altes capacitats. Això pot suposar que els alumnes implicats vegin ampliat el seu horari i hagin d’allargar la seva jornada escolar.

Des del Consell Escolar, conscients que aquest canvi afecta de manera important a tots, us hem volgut explicar el més aviat possible els motius que ens han portat a triar aquest horari.

Consell Escolar Escola Pau Romeva