divendres, 24 de setembre de 2010

Carta Oberta al Conseller d'educació

CLAUSTRES I ELS EQUIPS DIRECTIUS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LES CORTS HEM VOLGUT FER ARRIBAR LES NOSTRES PREOCUPACIONS AL CONSELLER D'EDUCACIÓ AMB LA SEGÜENT CARTA OBERTA:

A l’atenció de Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Honorable senyor,
Per al curs 2010-11 la conselleria d’Educació ha establert que:
1- El curs comença una setmana abans. Atès que els nomenaments d’interins i substituts s’han fet el 30 o 31 d’agost s’han de prendre decisions importants de distribució de plantilla en una setmana quan fins ara n’hi havia hagut dues. El mateix és vàlid per al servei de neteja (del qual s’han retallat hores) i manteniment, ja que els serveis es posen en marxa el dia 1 de setembre.
2- Fins al curs 2009-10 es compensaven les hores extres d’alumnes i mestres de les colònies amb les de la jornada intensiva.
3- S’ha establert una setmana de vacances per al febrer / març que depèn del Director/a Territorial, amb la qual cosa no totes les comarques la faran alhora. Això pot impedir la celebració de festes tradicionals, com el Carnestoltes, encara que aquesta festa estigui inclosa en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Segons la majoria de mestres es pot trencar el que consideràvem el trimestre més productiu del curs. S’argumenta per part de la Conselleria que els períodes curts de treball per als nens són més productius, però el primer trimestre ara té 15/16 setmanes seguides.
4- Per poder fer aquesta setmana de vacances es comença una setmana abans amb alumnes al mes de setembre.
5- A les escoles en les quals el Consell Escolar va votar mantenir la jornada intensiva s’ha denegat la petició de fer-la, sense tenir en compte l’acord del Consell Escolar.
6- Per altra banda la conselleria ha adjudicat 800000€ (important quantitat) per subvencionar activitats la setmana de vacances del nou calendari. ES PODRIA HAVER DESTINAT A LA INTENSIVA DEL JUNY.
En cap moment s’ha pensat en la calor que fa el mes de juny en què la temperatura pot arribar a 35º o més, amb la consegüent baixada del rendiment escolar. Les polítiques de precaució de riscos laborals diuen que no es pot treballar per sobre de 27º. Semblaria més just que els recursos que es destinen a la setmana de vacances del febrer es derivessin al mes de juny. A la Conselleria, tot i que tenen aire condicionat, segurament faran jornada intensiva.

Tot el que hem enumerat ha creat un malestar considerable i tensions entre els docents, els pares i la Conselleria, fins al punt que moltes escoles han decidit suprimir les sortides i les colònies. (Imaginem que les cases de colònies i les empreses d’autocars ja faran sentir la seva veu).

Al marge del que hem exposat s’haurien de conèixer altres fets que estan passant a les escoles i que tenen a veure amb el malestar creat.
A- Des del curs 2009-10 s’han reduït les plantilles de mestres que s’havien ampliat en el moment en què es va decidir aplicar la sisena hora. Es va actuar com si l’abundància hagués de durar sempre i ara estem obligats a fer la sisena hora sense els recursos que en el seu moment es van considerar necessaris.
B- Els docents respectem els PEC del nostres centres, però aquests van ser aprovats amb un calendari i unes condicions de treball concretes. Si la Conselleria ho canvia, podria passar que a les escoles s’hagin de replantejar el PEC ja que les condicions han canviat.
C- Hi ha una reiterada reducció de recursos: aules d’acollida, Auxiliars d’EE en el moment en què es vol potenciar la inclusió, etc. Sembla, talment, que hi ha una manca de coordinació entre la política educativa i els recursos necessaris per portar-la a terme.

Si diem que el futur del país està en l’educació, tots hauríem de treballar perquè això fos possible i és evident que de la manera que s’estan fent les coses no es donen les condicions perquè sigui així.


Signat,
Equips directius i Claustres d’Escoles Públiques del Districte de les Corts

divendres, 17 de setembre de 2010

Denegació de la Jornada Intensiva

Benvolgudes famílies,

Us hem d’informar que el Consorci d’Educació ha denegat la sol•licitud de la jornada intensiva matinal dels dies 6 al 22 de juny de 2011.

Aquesta sol•licitud, es va demanar en base a l’ordre EDU/44/2010 del 8 de febrer per la qual s’estableix el calendari escolar dels cursos 2010-11 i 2011-12 i que recull en l’article 9 la possibilitat de modificacions de calendari i horari escolar.

Aquesta sol•licitud va ser aprovada per la totalitat dels membres del Consell Escolar el dia 5 de maig de 2010, i recull els motius pels quals es creu necessària l’aplicació de la jornada intensiva matinal a la nostra escola.

Els motius al•legats són:
- Les altes temperatures de les aules i diferents espais del centre al mes de juny i sobretot a partir del migdia, que arriben a 35º, temperatura superior amb escreix a les temperatures adients per treballar. Treballar amb aquestes temperatures pot suposar un risc per a la salut dels alumnes i de l’equip docent. (1)
- L’escola assegura el servei de menjador i la permanència dels alumnes que ho necessitin amb activitats lúdiques fins les 18:00h. (2)
- La diferència d’horari lectiu de l’alumnat es compensa en sortides, colònies, festes i celebracions escolars. (3)
- Per altra banda la no concessió de la jornada matinal del mes de juny suposa un incompliment de l’article 54 de la Llei d’Educació de Catalunya Llei 12/2009 de 10 de juliol de 2009, que fixa un màxim de 1050 hores lectives per curs.

Per tots aquests motius, i per unanimitat, el Consell Escolar va sol•licitar la modificació d’horari esmentada.

(1) Tanmateix us informem que el límit establert en el Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i que queden recollits al web de Seguretat i Salut Laboral del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya és de 27 graus.

(2) En cap cas, la jornada continuada a l’escola Pau Romeva, ha provocat dificultats en les famílies ni ha generat tensions innecessàries, ja que aquells alumnes que ho han necessitat han pogut romandre al centre de 8:30h fins a les 18h, realitzant diferents activitats.

(3) Fins ara el Departament d’Educació ens ha autoritzat la jornada intensiva de classe en horari matinal sempre que es compensés la diferència al llarg del curs amb la realització de sortides i colònies.

Pensem que el futur del país està en l’educació, per tant, hem de lluitar per prestar el servei educatiu als infants en les millors condicions possibles.
L’Equip Directiu

dilluns, 13 de setembre de 2010

Reunions d'Inici de Curs

Les reunions d'inici de curs són els dies:

 • P3 - 16 setembre a les 18h.
 • P4 - 27 setembre a les 18h.
 • P5 - 15 setembre a les 18h.
 • 1r - 22 setembre a les 18h.
 • 2n - 21 setembre a les 18h.
 • 3r - 21 setembre a les 18h.
 • 4t - 30 setembre a les 18h.
 • 5è - 30 setembre a les 18h.
 • 6è - 28 setembre a les 18h.

El contingut de la reunió s’adreça als pares, mares o tutors legals de l’alumnat i per tant NO està permès l’entrada de nens i nenes al recinte escolar durant la reunió.

dimecres, 8 de setembre de 2010

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

Destinataris: Alumnes de Primària.

Import dels ajuts:
Es pot obtenir un ajut màxim de 105€.

Termini de presentació de sol•licituds:
fins al dia 30 de setembre.

Alumnes beneficiaris i requisits:
Poden sol•licitar els ajuts les famílies de l'alumnat que va obtenir un dels ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic convocats per al curs acadèmic 2009-2010. A aquests efectes, i per tal de verificar el manteniment de la situació econòmica de la unitat familiar, es revisarà aquesta situació tal i com preveu l’ordre.

També els poden sol•licitar les famílies de l'alumnat la renda de les quals l'any 2009 no hagi superat els llindars màxims següents:

 • Famílies d'1 membre: 9.600,00 euros.
 • Famílies de 2 membres: 15.636,00 euros.
 • Famílies de 3 membres: 20.535,00 euros.
 • Famílies de 4 membres: 24.357,00 euros.
 • Famílies de 5 membres: 27.640,00 euros.
 • Famílies de 6 membres: 30.810,00 euros.
 • Famílies de 7 membres: 33.807,00 euros.
 • Famílies de 8 membres: 36.789,00 euros.
 • A partir del vuitè membre, s'afegeixen 2.954,00 euros per cada nou membre computable.
Les famílies interessades en sol•licitar aquest ajut, hauran de passar per consergeria a recollir l’imprès de sol•licitud i la informació de la documentació obligatòria que cal adjuntar.

Un cop omplerta la sol•licitud i adjuntada la documentació que es demana, cal retornar-la al centre a secretaria, dins del següent horari:

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 10,30H

dimarts, 7 de setembre de 2010

Equip professorat curs 2010-11

MESTRES INFANTIL
MESTRES PRIMÀRIA
MESTRES ESPECIALISTES

Menjador Escolar 2010-11

Fes clic a la imatge per llegir la circular.

TEMPS DEL MIGDIA
Es valorarà aquest espai de temps com a horari educatiu igual que qualsevol altre moment del dia, sempre respectant la necessitat dels alumnes d’esbarjo i de trencament de les activitats lectives.

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els hàbits referents al comportament dels alumnes dins el menjador, així com el respecte vers els companys/es, monitors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però no lectiu.

Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una organització adequada així com unes mesures de funcionament i comportament bàsiques pels alumnes. Cada nivell tindrà el seu monitor/a responsable que estarà durant tot l’espai de migdia amb els mateixos alumnes.
El coordinador vetllarà pel bon funcionament del servei segons les normes proposades, i facilitarà la comunicació amb els monitors i els pares concertant entrevistes.

L'alimentació serà un eix bàsic dins l'espai del migdia, per això, els infants gaudiran d'uns menús equilibrats i adequats a l'edat i el desenvolupament de cada infant. Es tindrà present l'adaptació d'aquests menús en casos concrets (de caire ideològic, dietes especials, al•lèrgies...).
Al llarg del curs 2010-2011 rebreu un informe trimestral de l’evolució i l’actitud de l’alumne/a durant el temps del migdia (menjador, pati, activitats).

HORARI BASE D’INFANTIL
12:15 Recollida dels infants a l’aula. Hàbits d’higiene
12:30 a 13:30 Dinar
13:30 a 14:30 Migdiada (P3) / Pati
14:45 a 15:00 Hàbits d’higiene
15:00 Entrada a les aules

HORARI BASE DE PRIMÀRIA
13:00 a 13:10 Recollida dels infants Hàbits d’higiene
13:10 a 13:45 Dinar o Activitat/pati
13:45 a 14:45 Activitat/pati o Dinar
15:00 Entrada a les aules

CONSIGNES
• Tot haurà d’anar marcat amb el nom i cognoms.
• No es donarà cap medicament sense una autorització per escrit de les famílies.
• Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no poden sortir de l’escola en horari de migdia sense autorització per escrit de les famílies.
• En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la decisió més convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (061, pares).
• LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS AL SERVEI DE MENJADOR QUEDARÀ SUPEDITADA AL PAGAMENT MENSUAL ESTABLERT DEL MATEIX.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
L'horari d'atenció a les famílies s'estableix de dilluns a divendres en horari de 10 a 12 hores.
Telèfon de contacte: 686 024 417
Roser Blanch Administració.
Pablo Lammers Coordinació del menjador.

PAGAMENT I QUOTES
El pagament del servei de menjador es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària, entre el dia 1 i 5 de cada mes.

En cas de no assistència, els usuaris fixes hauran d'avisar amb una nota, que entregaran al professor el mateix dia. S’abonarà la quantitat de 1,71 €, corresponent a la matèria prima des del segon dia de la falta comunicada, al rebut del mes següent.

Els cobrament dels infants esporàdics es realitzarà a través de domiciliació bancària a mes vençut.

dilluns, 6 de setembre de 2010

Iniciem el curs

Els mestres de l'Escola Pau Romeva volem desitjar un bon inici de curs per a tothom.