diumenge, 18 de març de 2012

Horari de preincripció

Criteris en l'admissió de l'alumnat

Sol·licitud de preinscripció

Descarrega el full de preninscripció aquí.

Documentació preinscripció

A) Documentació identificativa
(s’ha de presentar en tots els casos)

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant
(DNI) (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat
(s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

* Proximitat del domicili habitual:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Atenció: El DNI renovat, sinó s’ha presentat abans, és imprescindible presentar-lo en el moment de la matrícula.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

* Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

* Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
- També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
- Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


C) Criteris complementaris:
* Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

* Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:
- Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

* Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud:
- La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

dissabte, 17 de març de 2012

Calendari de preinscipció 2012-13

  • 14 de març de 2012, publicació de l’oferta inicial
  • Del 19 de març de 2012 fins al 30 de març de 2012, presentació de sol·licituds. Si la sol·licitud es tramet per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 29 de març de 2012.
  • 17 d’abril de 2012, publicació de les llistes baremades provisionals de sol·licituds.
  • 18 d’abril de 2012, sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds.
  • 18,19 i 20 d’abril de 2012, reclamacions a llistes provisionals
  • 25 d’abril de 2012, publicació de les llistes baremades definitives.
  • 11 de maig de 2012, publicació de l’oferta definitiva.
  • 18 de maig de 2012, publicació de les llistes d'alumnat admès.
Consulta el web del Consorci d'Educació aquí.