dissabte, 24 de setembre de 2011

Carta de Compromís Educatiu

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la “Carta de compromís educatiu”, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i jove.

Aquesta carta ha estat aprovada pel Consell Escolar.

La carta de compromís educatiu serà lliurada a les reunions d'inici de curs. L’han de signar la direcció del centre i el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne/a.

Si voleu llegir més informació relativa a la Carta de Compromís podeu clicar aquest enllaç: CARTA DE COMPROMÍS

dijous, 22 de setembre de 2011

Web "Família i Escola"

El Departament d’Ensenyament posa en funcionament el nou web “Família i Escola. Junts x l’Educació” adreçat a les famílies amb la finalitat de posar al seu abast informació, orientacions i recursos per millorar la seva implicació en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles.

Us comuniquem que aquest espai està disponible a l’adreça www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola.

Les informacions escolars que trobareu fan referència a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

divendres, 16 de setembre de 2011

Reunions inici de curs

Les reunions d'inici de curs són a les 18 hores els dies:

P-3 29 de setembre

P-4 5 d’octubre

P-5 28 de setembre

1r 26 de setembre

2n 27 de setembre

3r 6 octubre

4t 4 octubre

5e 11 d’octubre

17 d’octubre

El contingut de la reunió s’adreça als pares, mares o tutors legals de l’alumnat i NO està permès l’entrada de nens i nenes al recinte escolar durant la reunió.

Atentament,

Escola Pau Romeva

dijous, 15 de setembre de 2011

Reunió Menjador

Per motius de calendari la reunió de menjador serà el dia 10 d’octubre a les 18 hores i va dirigida a presentar la nova empresa i explicar el funcionament del servei.

Per atendre qüestions personals relacionades amb el menjador cal trucar al telèfon del menjador 660678895 i concertar entrevista amb el coordinador (Pablo) o amb l’administrativa (Roser).

Si abans del dia 10 voleu més informació del servei també us podeu dirigir a la direcció de l’escola o a Montse Mena, mare responsable de la comissió de menjador del Consell Escolar.

El contingut de la reunió s’adreça als pares, mares o tutors legals de l’alumnat i NO està permès l’entrada de nens i nenes al recinte escolar durant la reunió.

Atentament,

Comissió Menjador
Consell Escolar Escola Pau Romeva

dimarts, 13 de setembre de 2011

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari. (només Primària)

Benvolgudes famílies,

Avui ha sortit la convocatòria d' Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari destinats a alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya per al curs escolar 2011-2012.

Aquí teniu l'enllaç per consultar la convocatòria.


Termini per presentar la sol•licitud: del 13 al 30 de setembre de 2011.

La sol•licitud i la documentació s'han de presentar al centre educatiu on estigui matriculada la persona sol•licitant per al curs acadèmic 2011-2012.

L'horari per lliurar les sol•licituds a secretaria és de 9 a 10 de dilluns a divendres.

Documentació
1. Una fotocòpia del NIF de la persona sol•licitant i de tots els membres computables de la família que tinguin més de 14 anys.
2. Una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de la persona sol•licitant, qui en té.
3. Un document de l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte on es vol percebre la beca (hi ha de constar el número de compte del client i el nom de la persona o les persones titulars i cotitulars, entre les quals hi ha d’haver la persona sol•licitant de l'ajut).
4. Si la persona sol•licitant pertany a una família nombrosa o monoparental, document que ho acrediti.

Requisits
1. Estar matriculat o matriculada en qualsevol dels cursos dels ensenyaments d’educació primària i d'educació secundària obligatòria durant el curs 2011-2012.
2. No estar repetint curs en l’any escolar pel qual se sol•licita l’ajut.
3. La renda de l'any 2010 de la família de l'alumne o l’alumna no ha de superar els llindars màxims següents:
Famílies d'1 membre: 9.600,00 euros
Famílies de 2 membres: 15.636,00 euros
Famílies de 3 membres: 20.535,00 euros
Famílies de 4 membres: 24.357,00 euros
Famílies de 5 membres: 27.640,00 euros
Famílies de 6 membres: 30.810,00 euros
Famílies de 7 membres: 33.807,00 euros
Famílies de 8 membres: 36.789,00 euros
A partir del vuitè membre, s'afegeixen 2.954,00 euros per cada nou membre computable.

A les bases reguladores de la convocatòria s'indica com s'ha de fer el càlcul de la renda familiar i quins són els membres computables a l'efecte de beca.

La presentació de la sol•licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament per obtenir les dades necessàries sobre la renda familiar a les administracions tributàries corresponents.

divendres, 9 de setembre de 2011

dijous, 8 de setembre de 2011

Menú setembre 2011

Fer clic sobre la imatge