dissabte, 24 de setembre de 2011

Carta de Compromís Educatiu

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la “Carta de compromís educatiu”, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i jove.

Aquesta carta ha estat aprovada pel Consell Escolar.

La carta de compromís educatiu serà lliurada a les reunions d'inici de curs. L’han de signar la direcció del centre i el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne/a.

Si voleu llegir més informació relativa a la Carta de Compromís podeu clicar aquest enllaç: CARTA DE COMPROMÍS