dissabte, 27 de febrer de 2010

dilluns, 1 de febrer de 2010

Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol•licitud de preinscripció cal presentar la documentaci:.
Els documents de l'apartat A, els ha de presentar tothom, i els documents de l'apartat B, només per al criteri o els criteris al•legats a la sol•licitud.

A. Documentació que ha de presentar tothom
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament d'Acció Social i Ciutadania.)
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna. Si no la té, el Departament d'Educació consulta el codi d'identificació personal al CatSalut.
Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
(Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al•legats a la sol•licitud)
Renda anual de la unitat familiar
• Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol•licitant
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
• Quan el domicili habitual al•legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat de convivència de l'alumne o l'alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol•licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
• Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen
• No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
• S'entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció.
• S'entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballa al centre quan, en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb un nomenament d'interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.
• Si s'al•lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans
• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania.
• També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Condició legal de família nombrosa o monoparental
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
• Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col•legi de metges de la demarcació, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.
Els documents originals s'han de retornar quan se n'hagin validat les còpies.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.