dilluns, 25 de gener de 2010

Calendari de preinscripció

Durant el període de Preinscripció l’horari d’atenció a les famílies serà de 8:45h a 10h del matí i de 15h a 16:30h de la tarda.

Atenció, dilluns 15 és festiu!

Criteris de prioritat i barem

Criteris generals

40 punts:

  • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen.
  • Quan l’alumne o alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció (La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció).
30 punts:
  • Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre.
20 punts:
  • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre.
15 punts:
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili familiar és al districte municipal del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat.

10 punts:
  • Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat.
  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.
  • Quan l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris complementaris
- Família nombrosa
Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 15 punts.

- Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna
Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.