dijous, 24 de febrer de 2011

Festa de Carnaval

Benvolguts pares i mares,

Com cada any a l’escola celebrarem la festa del Carnaval.
El dilluns 28 de febrer arribarà sa majestat el senyor Carnestoltes, ens llegirà el pregó i ens donarà les ordres que hem d’anar complint al llarg de tota la setmana.

Com que tenim informació privilegiada sabem que les ordres a complir seran les següents:

Dimarts 1 de març: “Comencem el Carnaval portant penjat un animal”.
Cadascú es farà un dibuix lliure de l’animal que vulgui i el portarà penjat.

Dimecres 2 de març: “Lluiràs al canell una polsera de color lluent”.
Portareu una polsera lluent.

Dijous 3 de març: “Dijous Gras canviaràs la botifarra per una flor al cap”.
Heu de venir amb una flor al cap

Divendres 4 de març: Els nens i les nens poden venir disfressats de casa des del matí però sense els accessoris “perillosos” (pals, espases, llances,...).

Aquest dia no cal que porteu l’esmorzar perquè l’AMPA ens convida a xocolata amb melindros.

A la tarda podeu venir a celebrar la festa del carnaval amb nosaltres a partir de les 15:15h.


Gràcies per la vostra col.laboració.
Els mestres

dissabte, 5 de febrer de 2011

Documentació que cal presentar

Descarrega aquí la sol.licitud de preinscripció.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la cal presentar la documentació.
Si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció el criteri afectat no es considera i es perden els punts corresponents.

A. Documentació identificativa
(s'ha de presentar en tots els casos)

* Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne o l'alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
* Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
* Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat
(s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

* Renda anual de la unitat familiar
- Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

* Proximitat del domicili de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant)
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o l'alumna, on consti que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
- Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agencia Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

* Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en ambdós casos)
- El centre comprova directament aquestes circumstàncies, però cal tenir en compte el següent:
- S'entén que el pare o la mare, el tutor o la tutora treballen en el centre si en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o interina o substitut o substituta o amb un contracte laboral o administratiu.
- Si d'acord s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat d'aquest centre.

* Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
- Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

* Família nombrosa o família monoparental
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

* Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
- Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

* Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o els germans de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest ho pugui comprovar.

divendres, 4 de febrer de 2011

Criteris de prioritat i barem

Podeu descarregar aquí el barem oficial.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i,en segon lloc, els criteris de prioritat complementaris.

Les sol·licituds que queden empatades s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents:

Criteris generals
* Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l'alumne o l'alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen: 40 punts.
- Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
- La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat o escolaritzada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

* Proximitat del domicili habitual de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora.
- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
- Quan el domicili habitual és a Les Corts, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
- Quan el domicili habitual és a Barcelona però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

* Si el pare o la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

* Si l'alumne o l’alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o si el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


Criteris complementaris
* Si l’alumne o l’alumna forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts.

* Si l'alumne o l'alumna té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

* Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

dijous, 3 de febrer de 2011

Calendari de preinscripció

Podeu descarregar aquí el calendari oficial.
La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar preferentment al centre educatiu triat en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials del Departament. S’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de baremació.

El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes baremades definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula, finalment, serà del 6 al 10 de juny.

Enguany s’inclou un nou criteri en cas d’empat: que l’alumnat hagi tingut pare, mare, tutor o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

dimecres, 2 de febrer de 2011

Horari de preinscripció

Durant el període de Preinscripció l’horari d’atenció a les famílies serà:

8:30h a 10h: Dilluns, dimarts, dijous i divendres.
15h a 16:30h: Dimarts i divendres.