divendres, 4 de febrer de 2011

Criteris de prioritat i barem

Podeu descarregar aquí el barem oficial.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i,en segon lloc, els criteris de prioritat complementaris.

Les sol·licituds que queden empatades s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents:

Criteris generals
* Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l'alumne o l'alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen: 40 punts.
- Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
- La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat o escolaritzada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

* Proximitat del domicili habitual de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora.
- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
- Quan el domicili habitual és a Les Corts, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
- Quan el domicili habitual és a Barcelona però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

* Si el pare o la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

* Si l'alumne o l’alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o si el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


Criteris complementaris
* Si l’alumne o l’alumna forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts.

* Si l'alumne o l'alumna té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

* Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.