dimecres, 20 de juny de 2007

Beques Menjador

Us comuniquem que en data 20 de juny de 2007 s’ha publicat al DOGC núm. 4908 l'ORDRE EDU/204/2007, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2007-2008.

El formulari i les instruccions amb la documentació que cal lliurar ja es pot passar a recollir al centre.

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari

Aquests ajuts van adreçats a alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics a qualsevol curs d'Educació Primària i Educació Secundària obligatòria. Poden sol·licitar aquestes beques les famílies dels alumnes que ja les van obtenir el curs acadèmic anterior; també poden sol·licitar-les les famílies dels alumnes la renda de l'any anterior al de la convocatòria de les quals no superi els llindars màxims que s'estableixin.
Per al curs 2007-2008, la convocatòria la publicarà el Departament d'Educació el proper mes de setembre.

dilluns, 4 de juny de 2007

Matriculació Curs 2007-2008

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Cal dur una FOTOCÒPIA de la següent documentació:
- DNI, PASSAPORT/NIE o altres documents d’identitat del Pare i mare O tutor/a legal.
- CARNET DE VACUNES de l’alumne/a.
- TARJA SANITÀRIA de l’alumne/a.
- DOS FOTOGRAFIES CARNET de l’alumne/a.

Cal omplir els fulls següents que us facilitem a l'escola:
- FULL DE DADES DE L’ALUMNE
- FULL D'AUTORITZACIÓ PÀGINA WEB DEL CENTRE
- FULL D’INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ESCOLAR (voluntari)
- FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA (voluntari)

HORARI:
De dilluns a divendres de 9 a 10:30h.

LLOC:
Despatx de secretaria de l'escola.

DATES:
Publicació de les llistes definitives - 5 de juny
Recollir formularis a secretaria - 6 de juny al 14 de juny
Matriculació - de l’11 al 15 de juny.