dilluns, 4 de juny de 2007

Matriculació Curs 2007-2008

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Cal dur una FOTOCÒPIA de la següent documentació:
- DNI, PASSAPORT/NIE o altres documents d’identitat del Pare i mare O tutor/a legal.
- CARNET DE VACUNES de l’alumne/a.
- TARJA SANITÀRIA de l’alumne/a.
- DOS FOTOGRAFIES CARNET de l’alumne/a.

Cal omplir els fulls següents que us facilitem a l'escola:
- FULL DE DADES DE L’ALUMNE
- FULL D'AUTORITZACIÓ PÀGINA WEB DEL CENTRE
- FULL D’INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ESCOLAR (voluntari)
- FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA (voluntari)

HORARI:
De dilluns a divendres de 9 a 10:30h.

LLOC:
Despatx de secretaria de l'escola.

DATES:
Publicació de les llistes definitives - 5 de juny
Recollir formularis a secretaria - 6 de juny al 14 de juny
Matriculació - de l’11 al 15 de juny.