dimarts, 30 de juny de 2009

Bones Vacances 2009!

El curs s’acaba i alguns dels mestres no continuaran estant amb nosaltres: MARINA, ROSA, MARIA JOSÉ, SÒNIA L, SANDRA, MARIA M, MARIA R, NORMAN, MARIA DOLORS I ENCARNA.

Els vostres companys i companyes us volem dir que us trobarem a faltar, que la convivència amb vosaltres significativa i que a totes i tots ens hagués agradat continuar gaudint de la vostra companyia.

Us desitgem el millor en aquesta nova etapa. Nosaltres us recordarem i sempre tindreu aquí uns bons amics!

dimecres, 24 de juny de 2009

Gràcies Elisenda

Elisenda,
Has vist néixer aquesta escola. Amb el pas dels anys has ajudat a alimentar-la de i amb energia, entusiasme, esforç, esperit de col•laboració i altres qualitats indispensables. Qualitats indispensables d’una persona, que com tu, has estat al capdavant d’una associació com és l’AMPA del Ceip Pau Romeva.

Amb el pas dels anys, aquesta escola que ja està en edat preadolescent, ha esdevingut una escola viva, dinàmica,ni de referent del barri de les Corts de Barcelona. Això és així gràcies a tots els membres que han format i formen part de la nostra comunitat educativa i que han ajudat i ajuden a fer una escola gran i ferma. Persones que han deixat i deixen empremta en aquest formatget tan característic del nostre barri. Persones com tu.

És per això que des de l’escola et volem agrair tota aquesta feina i dedicació.

Gràcies Elisenda!

divendres, 5 de juny de 2009

Ajuts menjador 2009-10

1. En què consisteixen aquests ajuts de menjador

Són ajuts destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

2. Qui pot sol·licitar aquest ajut

S’estableix el llindar indicat a la taula següent:

Membres

Ingressos anuals màxims

2

11.165,70 €

3

13.957,13 €

4

16.748,55 €

5

19.539,98 €

6

22.331,40 €

7

25.122,83 €

8

27.914,25 €

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:

a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o altres causes justificades degudament.

b) No gaudir d'ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

3. Com tramitar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar en el centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat o preinscrit per al curs 2009-2010 mitjançant els impresos normalitzats que es trobaran a consergeria.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic imprès, sempre que l’alumne/a estigui matriculat en el mateix centre.

4. Criteris a tenir en compte

Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos i, si s'escau, la situació de necessitat social greu de la unitat familiar, que donaran dret a una puntuació general.

Un cop valorada la puntuació general, en cas d’empat, es podrà obtenir una puntuació complementària fins a un màxim de 3 punts, en els supòsits següents:

a) Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills: 1 punt.

b) Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills: 2 punts.

c) Per la condició de família monoparental: 1 punt.

d) Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.

e) Per la situació de discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar (alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans): 1 punt.

5. Documentació que cal adjuntar

Per acreditar els membres de la unitat familiar:

a) Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Ajuntament de Barcelona. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Ajuntament de Barcelona el corresponent volant de convivència.

b) Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona: volant de convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l'ajuntament del municipi de residència.

Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:

a) Els ingressos de l'exercici 2007, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Agència Tributària. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives als ingressos percebuts.

b) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals, per ser aquests manifestament inferiors als del 2007, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:

- Declaració de l'IRPF 2008.

- Els treballadors, per compte aliena: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i dels fulls de salari corresponents a l'any 2009 (gener-maig).

- Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA.

- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'unapensió i de la seva quantia actualitzada.

Per acreditar la situació de necessitat social greu de la unitat familiar:

a) Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona per raó d'una necessitat social greu, hauran d'indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i seguiment.

b) Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant l'existència d'una necessitat social greu.

c) Les famílies no ateses per serveis socials, a través de la directora del centre educatiu, un informe social de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la zona.

Per acreditar les situacions que donen dret a puntuació complementària:

a) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.

b) Monoparentalitat: original i fotocòpia del Llibre de família i/o de la documentació que acrediti la situació (sentència judicial de separació o divorci, incloent-hi el conveni regulador, justificants d'interposició de la demanda judicial de separació o divorci, documentació notarial o d'altres documents que acreditin aquesta situació).

c) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Disminuïts del Departament d'Acció Social i Ciutadania, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

6. Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar del 8 al 22 de juny de 2009, inclusivament.