divendres, 17 de setembre de 2010

Denegació de la Jornada Intensiva

Benvolgudes famílies,

Us hem d’informar que el Consorci d’Educació ha denegat la sol•licitud de la jornada intensiva matinal dels dies 6 al 22 de juny de 2011.

Aquesta sol•licitud, es va demanar en base a l’ordre EDU/44/2010 del 8 de febrer per la qual s’estableix el calendari escolar dels cursos 2010-11 i 2011-12 i que recull en l’article 9 la possibilitat de modificacions de calendari i horari escolar.

Aquesta sol•licitud va ser aprovada per la totalitat dels membres del Consell Escolar el dia 5 de maig de 2010, i recull els motius pels quals es creu necessària l’aplicació de la jornada intensiva matinal a la nostra escola.

Els motius al•legats són:
- Les altes temperatures de les aules i diferents espais del centre al mes de juny i sobretot a partir del migdia, que arriben a 35º, temperatura superior amb escreix a les temperatures adients per treballar. Treballar amb aquestes temperatures pot suposar un risc per a la salut dels alumnes i de l’equip docent. (1)
- L’escola assegura el servei de menjador i la permanència dels alumnes que ho necessitin amb activitats lúdiques fins les 18:00h. (2)
- La diferència d’horari lectiu de l’alumnat es compensa en sortides, colònies, festes i celebracions escolars. (3)
- Per altra banda la no concessió de la jornada matinal del mes de juny suposa un incompliment de l’article 54 de la Llei d’Educació de Catalunya Llei 12/2009 de 10 de juliol de 2009, que fixa un màxim de 1050 hores lectives per curs.

Per tots aquests motius, i per unanimitat, el Consell Escolar va sol•licitar la modificació d’horari esmentada.

(1) Tanmateix us informem que el límit establert en el Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i que queden recollits al web de Seguretat i Salut Laboral del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya és de 27 graus.

(2) En cap cas, la jornada continuada a l’escola Pau Romeva, ha provocat dificultats en les famílies ni ha generat tensions innecessàries, ja que aquells alumnes que ho han necessitat han pogut romandre al centre de 8:30h fins a les 18h, realitzant diferents activitats.

(3) Fins ara el Departament d’Educació ens ha autoritzat la jornada intensiva de classe en horari matinal sempre que es compensés la diferència al llarg del curs amb la realització de sortides i colònies.

Pensem que el futur del país està en l’educació, per tant, hem de lluitar per prestar el servei educatiu als infants en les millors condicions possibles.
L’Equip Directiu