divendres, 13 de març de 2009

Documentació que s’ha de presentar en fer la preinscripció:

1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del llibre de família.
- Targeta Sanitària Individual de l'Alumne/a.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o del NIE si es tracta de persones estrangeres.


2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació: (si s’al·leguen)

Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/àris de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o del NIE.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

- S’entén que un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció;
- S’entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
- En el cas que per accedir a un centre públic s’al·legui que el/la germà/ana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic:
- Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges, en els quals s’indiqui expressament que l'alumne/a està diagnosticat/ada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.