dilluns, 9 de març de 2009

Ordre de sol.licituds en aplicació dels criteris d’admissió:

a) En el cas de l'educació infantil, els ensenyaments obligatoris o el batxillerat, els criteris generals de prioritat:

1- Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
• Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts (Aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).

2- La proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora:
• Quan el domicili de la persona sol.licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
• En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol.licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
• Quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol.licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

3- La renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició legal de família nombrosa.
• Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

4 - La discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
• Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


b) Si escau, els criteris complementaris, d'acord amb el barem establert:

1- Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.

2- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol.licituds afectades es fa per sorteig públic, d'acord amb el procediment que estableixi el Departament d'Educació.