dilluns, 14 de setembre de 2009

Ajuts per a l’adquisició de llibres de text

Benvolguts/des famílies,

Us informem que és obert el període per demanar els Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per Educació primària pel curs 2009-10.

Podeu recollir la sol•licitud a la consergeria del centre o baixar-la d’internet de la pàgina www.gencat.cat. Cal presentar-la a la secretaria.

Termini de presentació de sol•licituds: fins al 30 de setembre de 2009.

Destinataris
Poden sol•licitar aquests ajuts:
• les famílies de l'alumnat que ja va obtenir un ajut en la convocatòria del curs 2008-2009 (si no es canvia de nivel educatiu) i
• les famílies de l'alumnat la renda* de les quals l'any 2008 no hagi superat els següents llindars màxims:
o famílies d'1 membre: 9.320,00 euros
o famílies de 2 membres: 15.181,00 euros
o famílies de 3 membres: 19.937,00 euros
o famílies de 4 membres: 23.648,00 euros
o famílies de 5 membres: 26.835,00 euros
o famílies de 6 membres: 29.913,00 euros
o famílies de 7 membres: 32.822,00 euros
o famílies de 8 membres: 35.717,00 euros
o a partir del vuitè membre, cal afegir 2.868,00 euros per cada nou membre computable.

* El Departament d'Educació calcula la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2008 de cada un dels membres computables de la família.

Documentació
La sol•licitud s'ha de presentar acompanyada de:
• una fotocòpia del NIF o el NIE de la persona sol•licitant i de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys,
• una fotocòpia del document de l'entitat bancària
• on constin les dades del compte on es vol percebre la beca (amb el nom de les persones titulars i cotitulars, entre els quals hi ha d'haver el o la sol•licitant de l'ajut),
• si és el cas, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol•licitant a una família nombrosa,
• justificants de la despesa feta en la compra dels llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.

Per obtenir informació sobre l'estat de tramitació, adreceu-vos als serveis territorials del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) o a la Consulta de beques.

La resolució de la convocatòria es publicarà als taulers d'anuncis del CEB, els serveis centrals i els serveis territorials del Departament d'Educació. Es consideraran desestimades les sol•licituds no resoltes en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini per presentar les sol•licituds.