dimecres, 26 de maig de 2010

Ajuts de menjador

S’ha obert el període inicial de sol•licitud d’ajuts de menjador escolar. Podeu passar per consergeria a recollir la informació i la sol•licitud. O consultar al web del Consorci d'Educació de Barcelona clicant aquí.

Cal dur tota la documentació que es demana en cada cas i portar les fotocòpies fetes. En cas de falta de documentació no s’agafarà la sol•licitud.

Per tal de no patir les molèsties ocasionades per l’espera que es pot produir durant la setmana del 7 al 11 de juny, ja que és el període de matriculació, aconsellem a les famílies fer el lliurament de les sol•licituds del 14 al 22 de juny.

1.En què consisteixen aquests ajuts de menjador?
Són ajuts destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

2. Qui pot sol•licitar aquest ajut
S’estableix el llindar indicat a la taula següent:
Membres Ingressos anuals màxims
2 11.601,24 €
3 14.501,55€
4 17.401,86€
5 20.302,17€
6 23.202,48€
7 26.102,79€
8 29.003,10€
9 31.903,41€
10 34.803,72€
11 37.704,03€
12 o més 40.604,34€

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:
a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o altres causes justificades degudament.
b) No gaudir d'ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

3. Com tramitar la sol•licitud
Les sol•licituds i la documentació s’han de presentar en el centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat o preinscrit per al curs 2010-2011 mitjançant els impresos normalitzats que es trobaran a consergeria.
Si l’ajut se sol•licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic imprès, sempre que l’alumne/a estigui matriculat en el mateix centre.

4. Criteris a tenir en compte
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos i, les situacions específiques acreditades de la unitat familiar, que donaran dret a una puntuació general.
Els ingressos familiars atorgaran entre 1 i 15 punts generals, d’acord amb la taula.

Un cop valorada la puntuació general per renda, es tindrà en compte una puntuació per situacions específiques acreditades, a partir dels criteris següents:
a) Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills: 1 punt.
b) Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills: 2 punts.
c) Per la condició de família monoparental: 1 punt.
d) Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.
e) Per la situació de discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar (alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans): 1 punt.
f) Per situació de necessitat social greu: 3 punts.

5. Documentació que cal adjuntar
Per acreditar els membres de la unitat familiar:
a) Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol•licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Ajuntament de Barcelona. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol•licitar a l'Ajuntament de Barcelona el corresponent volant de convivència.

b) Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona: volant de convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l'ajuntament del municipi de residència.

Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:
a) Els ingressos de l'exercici 2008, declarats a la sol•licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Agència Tributària. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol•licitar a l'Agència Tributària dades relatives als ingressos percebuts.
b) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals del 2009, per ser aquests manifestament inferiors als del 2008, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:
- Declaració de l'IRPF 2009.
- Els treballadors, per compte aliena: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i dels fulls de salari corresponents a l'any 2009.
- Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA.
- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'unapensió i de la seva quantia actualitzada.

Per acreditar la situació de necessitat social greu de la unitat familiar:
a) Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona per raó d'una necessitat social greu, hauran d'indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i seguiment.
b) Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant l'existència d'una necessitat social greu.
c) Les famílies no ateses per serveis socials, a través de la directora del centre educatiu, un informe social de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la zona.


Per acreditar les situacions que donen dret a puntuació complementària:

a) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.
b) Monoparentalitat: original i fotocòpia del carnet vigent.
c) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Disminuïts del Departament d'Acció Social i Ciutadania, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

6. Termini de presentació de les sol•licituds
El termini de presentació de les sol•licituds és del 7 al 22 de juny de 2010, inclusivament.