dimecres, 10 de novembre de 2010

Comunicat Sindical Unitari

JORNADA INTENSIVA DE JUNY: EL CONSELLER RECTIFICA

Davant la rectificació pública del conseller Maragall sobre la jornada intensiva del mes de juny als centres educatius d’infantil i primària, les organitzacions sotasignades volem manifestar:

1.‐ Que aquesta rectificació, com d’altres referents a la gestió privada o gestió indirecta dels centres públics o a la generalització de les hores extres, és fruit de les mobilitzacions del professorat.

2. Mantenint aquesta actitud intransigent durant tot el seu mandat, el Conseller Maragall ha creat un conflicte on no n’hi havia cap. El Conseller ha trigat massa temps a rectificar i ha allargat absurdament un conflicte que només ha portat malestar als diferents sectors (centres, monitors, famílies…). Un conflicte el qual, malgrat la seva rectificació pública, encara no ha estat capaç de posar els mitjans per resoldre definitivament.

3.‐ Que és absolutament fals que hagi estat necessari publicar els decrets d’autonomia i direcció per poder retornar als centres una jornada intensiva que s’estava aplicant amb absoluta normalitat des de fa temps. Considerem que aquesta excusa del conseller busca salvar la seva responsabilitat política en
aquest conflicte.

4.‐ Que aquesta rectificació pública, perquè no quedi en un acte purament electoralista ni sigui una mesura que s’apliqui des de la discrecionalitat
de les direccions dels SSTT, s’ha de reglamentar mitjançant la negociació col∙lectiva com a garantia que tots els centres que sol∙licitin la jornada intensiva podran acollir‐s’hi.

5.‐ En aquest sentit, com a pas previ a una futura negociació d’aquells aspectes del calendari que afecten les condicions de treball del professorat, s’ha de desenvolupar, mitjançant resolució, l’article 9de l’ordre de calendari escolar per establir un procediment de sol∙licitud que comporti que amb majoria simple del consell escolar del centre es concedeixi automàticament la jornada intensiva de
quatre hores lectives en sessió matinal.

6.‐ Entenem que les colònies han de ser voluntàries i exigim que tinguin ple reconeixent docent i a efectes professionals. Així mateix, el professorat ha de realitzar aquestes activitats amb uns protocols que garanteixin la seva protecció jurídica, amb la cobertura de la responsabilitat civil, i la salut en el
treball.

7.‐ Ens comprometem a presentar un pla de negociació que inclogui les modificacions del calendari que afecten les condicions de treball del professorat i les condicions laborals en què s’ha de desenvolupar qualsevol activitat fora del centre educatiu.

CCOO FETE‐UGT USTEC•STEs ASPECP‐SPS