dimarts, 10 d’abril de 2007

Inici Preinscripció

Horari d’atenció per lliurar la documentació necessària per formalitzar la Preinscripció:
Dimarts 10 d’Abril 12:30 - 14:00h
Dimecres 11 d’Abril 12:30 - 14:00h; 15:00 - 16:30h
Dijous 12 d’Abril 8:30 - 10:30h
Divendres 13 d’Abril 8:30 - 10:30h; 15:00 - 16:30h
Dilluns 16 d’Abril 8:30 - 10:30h
Dimarts 17 d’Abril 8:30 - 10:30h
Dimecres 18 d’Abril 12:30 - 14:00h; 15:00 - 16:30h
Dijous 19 d’Abril 8:30 - 10:30h
Divendres 20 d’Abril 8:30 - 10:30h; 15:00 - 16:30h

Documentació necessaria per formalitzar la Preinscripció:
Documentació bàsica:
- Sol.licitud de preinscripció.
(podeu passar a recollir-la al Centre o descarregar-la Aquí)
- Original i fotocòpia del llibre de família.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Documentació si s'al·leguen algun dels criteris de puntuació:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
- Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI.
- El domicili del lloc de treball s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.
- Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament d'Acció social i Ciutadania de la persona que al·legui aquesta condició. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques). En tot cas en el certificat s' haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
- Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s'especifiqui de quina malaltia es tracta.